Uplatňovanie prvkov etickej výchovy, výchova sebapoznávaním a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry, Poprad 5.5.2016


Odborno-metodický seminár pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl, vychovávateľov ŠKD, CVČ a odborných zamestnancov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania

 

Dátum a čas
5. mája 2016 od 13:00 do 17:00 hod.

Miesto konania
Účelové zariadenie MPSVR SR, Bernolákova ul. 112, Poprad (vedľa hotela Poprad)

Organizátor
AT PUBLISHING, s.r.o.

Účastnícky poplatok
13 €

Cieľová skupina
učitelia 1. a 2. stupňa základných škôl, vychovávatelia ŠKD, CVČ, odborní zamestnanci primárneho a nižšieho stredného vzdelávania

 

Lektori

Mgr. Darina Vranová – učiteľka základnej školy v Dubovciach, autorka kníh Som kráľom svojho sveta – Spoznaj sám seba a porozumieš ostatným a Škriatkovia pomáhajú deťom – Motivačné a sebapoznávacie rozprávky

PaedDr. Jaroslava Koníčková – učtiteľka slovenského jazyka na 2. stupni ZŠ, autorka knihy Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry

 

Program

13,00 – 13,15  Registrácia účastníkov
13,15 13,20 Otvorenie seminára
13,20 – 13,30 Aktualizácia metodických prístupov v etickej výchove na základnej škole – program kontinuálneho vzdelávania akreditovaný MŠVVaŠ SR
PhDr. Marta Horváthová, AT PUBLISHING, s. r. o., poskytovateľ

  • Informácie o pripravovanom aktualizačnom kontinuálnom vzdelávaní pre učiteľov etickej výchovy a  ďalších pripravovaných formách vzdelávania pre pedagógov – semináre, workshopy, dotazníky
13,30 – 14,45 Sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa a jeho dôležitosť vo výchove – Som kráľom svojho sveta
Mgr. Darina Vranová

  • Všeobecné poznatky zo sebapoznania, teoretické a metodické informácie, praktické skúsenosti, námety a výchovné možnosti využitia v edukácii.
  • Využitie motivačných rozprávok a tvorivých denníkov pri výchove sebapoznávaním v edukácii na 1. stupni ZŠ a ŠKD, CVČ.
14,45 – 15,00 Prestávka a občerstvenie
15,00 – 16,30 Uplatňovanie prvkov etickej výchovy a práca s denníkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry
PaedDr. Jaroslava Koníčková

  • Prečo využívať prvky etickej výchovy a prácu s denníkmi  v predmete slovenský jazyk?
  • Prvky etickej výchovy, práca s denníkom  a ich uplatňovanie pri práci s literárnymi ukážkami, ktoré sa nachádzajú  v aktuálnych učebniciach literárnej výchovy.
  • Metodické informácie, praktické skúsenosti, námety, konkrétne aktivity.
16,30 – 17,00 Diskusia

Počas semináre budete mať možnosť zakúpiť si rôzne odborné a metodické publikácie a pomôcky.