Vzdelávanie


Naša spoločnosť pripravuje rôzne formy vzdelávania, tvorivých aktivít a vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vykonávajúcich pedagogickú alebo odbornú činnosť v školách a školských zariadeniach poskytujúcich predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie pre deti, odborných zamestnancov štátnej a verejnej správy pôsobiacich v oblasti predškolskej a školskej výchovy ako i rodičov detí danej vekovej kategórie.

Naším zámerom je:

 • podieľať sa na profesionálnom raste pedagogických a odborných zamestnancov;
 • poskytnúť a zabezpečiť vzdelávanie, ktoré prispieva k získavaniu, rozširovaniu vedomostí, zručností a spôsobilostí;
 • obnovovať, zdokonaľovať a rozširovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a spoločenskými potrebami;
 • skvalitniť edukačný proces v materských a základných školách, v školských kluboch detí, v centrách voľného času;
 • konfrontovať svoje názory a vymieňať si skúsenosti;
 • prezentovať to, v čom sú dobrí a úspešní;
 • ponúknuť rodičom odbornú a metodickú pomoc pri výchove detí predškolského a školského veku.

Vzdelávanie sa uskutoční nasledujúcimi spôsobmi:

 • Akreditované kontinuálne vzdelávanie
 • Neakreditované vzdelávacie programy
 • Semináre
 • Workshopy

Aktuálnu ponuku seminárov a prihlasovací formulár nájdete tu.